(سیب آبی قدیم)

پنجشنبه 19 شهريور 1394
ن : BLUE boy

خدا!:: برچسب‌ها: پست های همین جوری ,


پنجشنبه 19 شهريور 1394
ن : BLUE boy

سکوت!:: برچسب‌ها: پست های همین جوری ,


پنجشنبه 19 شهريور 1394
ن : BLUE boy

تنهایی؟

تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیست که با کسی دوست نباشی!

این نیست که آدمی گوشه گیر باشی!

این نیست که کسی باعات حرف نزنه!

این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!

تنهایی یعنی هیچکس نمیفهمه حالت بده...:: برچسب‌ها: پست های همین جوری ,